IZ ZAKONA I PRAVILNIKA

OVAJ BLOG JE POMOCNO SREDSTVO U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUMPIRANIH TUZILACA. NA NJEMU CE SE NALAZITI ISKLJUCIVO DJELOVI IZ VAZECIH ZAKONA, A NA KOJE SE POZIVAM U CLANCIMA IZ BLOGA "KO STITI UBICE DJECE".


04.06.2011.

DISCIPLINSKI PREKRSAJI TUZILACA

Član 57.
Disciplinski prekršaji tužilaca
 
Disciplinske prekršaje tužilaca čine:

 
1. povreda načela nepristrasnosti;
2.  postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog
rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti,
seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke;
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema sudiji u postupku, strankama,
njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama;
4.  odavanje povjerljivih informacija koje proizilaze iz vršenja dužnosti tužioca;
5.  prihvatanje poklona ili nagrada čija je namjena neprimjereno utjecanje na odluke i
postupke tužilaca, uključujući i slučajeve kada poklon ili nagrada samo odaju utisak
neprimjerenog utjecaja;
6.  korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge
osobe;
7.  propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob
interesa; 
8.  nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti;
9.  neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca ili bilo
kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti tužioca;
10.  upuštanje u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku;
11. omogućavanje vršenja dužnosti tužioca osobama koje na to nisu zakonom ovlaštene;
12.  miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili potcjenjivanja
njihovih aktivnosti;
13.  osuda na kaznu zatvora zbog izvršenog krivičnog djela, ili ako je proglašen krivim za
krivično djelo koje ga čini nepodobnim za vršenje dužnosti tužioca;
14.  davanje bilo kakvih komentara, dok se predmet ne riješi na sudu, za koje se opravdano
može očekivati da mogu ometati ili štetiti pravičnom postupku ili suđenju, ili
nepoduzimanje odgovarajućih koraka kako bi se osiguralo da se njemu podređeni
uposlenici tužilaštva također suzdrže od davanja komentara;
15. neizvršavanje uputstava nadređenog tužioca, osim ako bi izvršavanje takvog uputstva
značilo kršenje zakona ili odredbi ovog člana; 
16.  upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima tužioca;
17.  propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili
zahtjevima Vijeća;
18.   propuštanje da odgovori na upit u vezi s nekom disciplinskom stvari, osim ukoliko je
do propusta došlo iz opravdanih razloga;
19.  namjerno davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi s prijavama za
radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unapređenja i napredovanja u službi
ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Vijeća;
20.  neispunjavanje obaveze učestvovanja u oblicima obaveznog stručnog usavršavanja ili
drugih zakonom propisanih obaveza;
21.  ako ne postupi u skladu s odlukom o njegovom privremenom upućivanju u drugo
tužilaštvo; 
22.  ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke
funkcije; ili
23.  bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili
dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

04.06.2011.

NADLEZNOST VSITV

 Član 17.
Nadležnost
 
Vijeće ima sljedeće nadležnosti:

 
(1)  imenuje sudije, uključujući predsjednike sudova, sudije porotnike i dodatne sudije u
sve sudove na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i općinskom nivou
u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, sa izuzetkom
ustavnih sudova  entitetâ Bosne i Hercegovine; 
(2)  imenuje glavne tužioce, zamjenike glavnog tužioca i tužioce u  sva tužilaštva na
državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući i
Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine;
(3)  daje prijedloge nadležnim organima u vezi sa njihovim predlaganjem i izborom sudija
Ustavnog suda Republike Srpske i imenovanjem sudija u Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine. Prilikom izvršavanja svojih nadležnosti iz ovog stava Vijeće, prije davanja
prijedloga, traži pismeno mišljenje odgovarajućeg ustavnog suda;
(4)  prima pritužbe protiv sudija i tužilaca, vodi disciplinske postupke, utvrđuje
disciplinsku odgovornost i izriče disciplinske mjere sudijama, sudijama porotnicima,
dodatnim sudijama i tužiocima;
(5) odlučuje o žalbama u disciplinskim postupcima;  
 (6) odlučuje o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudija, sudija porotnika,
dodatnih sudija i tužilaca;
(7) nadzire stručno usavršavanje sudija i tužilaca i savjetuje entitetske centre za edukaciju
sudija i tužilaca i Pravosudnu komisiju Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u vezi sa
usvajanjem programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca; 
(8) određuje minimalan obim stručnog usavršavanja koji svaki sudija i tužilac mora
ostvariti u toku godine;
(9) određuje  početnu obuku za osobe koje su izabrane za sudije ili tužioce i nadzire
ostvarivanje takve obuke;
(10)   odobrava godišnji izvještaj upravnih odbora entitetskih centara za edukaciju sudija i
tužilaca i Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na
početnu obuku i stručno usavršavanje sudija i tužilaca; 
(11)  odlučuje o pitanjima nespojivosti drugih dužnosti koje sudije i tužioci obavljaju sa
dužnostima sudija i tužilaca;
(12)  odlučuje o privremenom upućivanju sudija i tužilaca u drugi sud ili tužilaštvo;
(13)  odlučuje o odsustvima sudija i tužilaca;
(14)  učestvuje, prema vlastitoj ocjeni, u procesu izrade godišnjih budžeta za sudove i
tužilaštva;
(15)   daje prijedloge, prema vlastitoj ocjeni, u vezi sa  godišnjim budžetom predloženim od
strane državnih tijela i/ili vlada za sudove i tužilaštva; 
(16)     daje i iznosi, prema vlastitoj ocjeni, prijedloge za izmjenu budžeta predloženih od
strane državnih organa i/ili vlada i/ili Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i
Hercegovine nadležnim zakonodavnim organima;
(17)    prikuplja i analizira izvještaje, kao i potrebne informacije o budžetu i prihodima za
sudove i tužilaštva kako bi se obezbijedili statistički podaci za efikasan rad sudova i
tužilaštava;
(18)    zalaže se za adekvatno i kontinuirano finansiranje sudova i tužilaštava u Bosni i
Hercegovini;
(19)   učestvuje u izradi nacrta i odobrava Pravilnike o poslovanju za sudove i tužilaštva u
Bosni i Hercegovini;
(20)   nadgleda i savjetuje sudove i tužilaštva o odgovarajućim i efikasnim tehnikama i
postupcima u vezi sa budžetom,  upravljanjem i rukovođenjem i inicira edukaciju u tom
pogledu;
 (21)    pokreće, nadgleda i koordinira projekte koji se odnose na poboljšanje pitanja vezanih
za  upravljanje sudovima i tužilaštvima, uključujući traženje finansijskih sredstava iz domaćih
i međunarodnih izvora;
(22)     utvrđuje kriterije za ocjenjivanje rada sudija i tužilaca;
(23) utvrđuje kriterije za rad sudova i tužilaštava i pokreće istrage koje se odnose na
postupanje u oblasti uprave ili finansija;
(24)  vodi, koordinira i nadgleda korištenje informacione tehnologije u sudovima i
tužilaštvima da bi se u tom pogledu postigla i održala uniformnost u sudovima i tužilaštvima u
cijeloj zemlji. Sudovi i tužilaštva mogu uvoditi  automatizirane sisteme praćenja i registracije
predmeta ili slične sisteme uključujući sisteme podrške i pohranjivanja podataka, samo uz
prethodno odobrenje Vijeća;
(25)   utvrđuje broj sudija, tužilaca i zamjenikâ glavnog tužioca za sudove i tužilaštva iz
njegove nadležnosti, nakon konsultacija sa predsjednikom suda ili glavnim tužiocem, tijelom
nadležnim za budžet, i nadležnim ministarstvom pravde;
(26)    prikuplja informacije i vodi dokumentaciju o profesionalnom statusu sudija i tužilaca,
uključujući datum njihovog imenovanja i  prestanka funkcije, statističke podatke koji se
odnose na njihove radne rezultate, te ostale informacije koje Vijeće smatra bitnim za rad
predsjednika sudova, glavnih tužilaca i zamjenika glavnih tužilaca, sudija i tužilaca;
(27)    daje mišljenje o pritužbama koje podnese sudija ili tužilac koji smatra da su njegova
prava utvrđena ovim ili drugim zakonom, ili njegova nezavisnost,  ugroženi; 
(28)   daje mišljenje o nacrtima zakona, propisa i o važnim pitanjima koja mogu uticati na
pravosuđe, pokreće postupak usvajanja zakona i drugih propisa i daje smjernice sudovima i
tužilaštvima  iz nadležnosti Vijeća;
(29)   objavljuje etičke kodekse sudija i tužilaca;
(30)   vrši druga ovlaštenja utvrđena ovim ili nekim drugim zakonom.

04.06.2011.

KONTROLA

KONTROLA VSITV NAD RADOM SUDIJA I TUZILACA
Sudije i tužioci moraju održavati visoke standarde 
Propust u primjeni profesionalnih i etičkih normi slabi i dovodi u opasnost povjerenje
javnosti u pravosudni sistem. Vijeće je osnovano između ostalog i zato da osigura da
sudije i tužioci obavljaju svoje službene dužnosti na način koji je u skladu sa etičkim i
profesionalnim standardima. U Zakonu je data detaljna lista sa više od 20 disciplinskih prekršaja koje sudije i tužioci mogu počiniti ukoliko se on ili ona ponaša na način koji nije u skladu sa minimumom profesionalnih i etičkih standarda kako propisuje Zakon. Kada se sudija ili tužilac ponaša na takav način, princip odgovornosti zahtijeva disciplinski postupak i nakon utvrđivanja disciplinske odgovornosti sudije ili tužioca izricanje disciplinskih mjera.
Primjeri disciplinskih prekršaja
U Zakonu, koji se može naći na internet stranici Vijeća, navedena je kompletna lista
disciplinskih prekršaja. U suštini, od sudija i tužilaca se očekuje da budu nezavisni i
nepristrasni, i da se ponašaju u skladu sa ustavima i zakonima BiH, FBiH, RS i Brčko Distrikta, i da se ponašaju svo vrijeme na način koji je u skladu sa etičkim i
profesionalnim normama. Primjeri neprofesionalnog ponašanja koji predstavljaju
disciplinski prekršaj uključuju:   postupanje s pristrasnošću i predrasudama;   kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku,
njihovim
pravnim zastupnicima, svjedocima, uposlenicima u državnoj službi ili prema
kolegama;   prihvatanje poklona ili nagrada čija je namjena neprimjereno utjecanje na odluke ili postupke sudije ili tužioca;    korištenje dužnosti sudije ili tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe;   propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob
interesa;   nemaran odnos prema radu;   upuštanje u aktivnosti koje su nespojive sa dužnostima sudije ili tužioca;   propuštanje da postupi u skladu
sa odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća.
IZ ZAKONA I PRAVILNIKA
<< 06/2011 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930

BROJAČ POSJETA
8386