IZ ZAKONA I PRAVILNIKA

OVAJ BLOG JE POMOCNO SREDSTVO U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUMPIRANIH TUZILACA. NA NJEMU CE SE NALAZITI ISKLJUCIVO DJELOVI IZ VAZECIH ZAKONA, A NA KOJE SE POZIVAM U CLANCIMA IZ BLOGA "KO STITI UBICE DJECE".


15.11.2011.

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

GLAVA I
UVODNE ODREDBE

Cilj

Član 1
Cilj ovog zakona je:
(a) da se ustanovi da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju javno dobro od vrijednosti i da javni pristup ovim informacijama promoviše vecu transparentnost i odgovornost tih javnih organa, te da su ove informacije neophodne za demokratski proces;
(b) da se ustanovi da svako lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvecoj mogucoj mjeri u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajucu obavezu da objave informacije, i
(v) da omoguci svakom fizickom licu da zatraži izmjenu, i daje komentar na svoje licne informacije pod kontrolom javnog organa.
Tumacenje

Član 2
Ovim zakonom se olakšava i promoviše, u najvecoj mjeri, i bez odlaganja objavljivanje informacija koje se nalaze pod kontrolom javnog organa, po najnižoj prihvatljivoj cjeni.
Definicije

Član 3
U smislu ovog zakona,
(1) "informacija" je svaki materijal kojim se prenose cinjenice, mišljenja, podaci, ili bilo koji drugi sadržaj, ukljucujuci svaku kopiju ili njen dio, bez obzira na oblik ili karakteristike, kao i na to kada je sacinjena i kako je klasifikovana.
(2) "javni organ" je svaki republicki organ, gradski organ, opštinski organ ili bilo koji organ u Republici Srpskoj kako slijedi:
a) izvršni organ;
b) zakonodavni organ;
v) pravosudni organ;
g) organ koji obavlja javnu funkciju, a imenovan je ili ustanovljen u skladu sa zakonom;
d) bilo koji drugi upravni organ;
d) pravno lice koje je u vlasništvu ili koje kontroliše javni organ.
(3) "kontrola" znaci ili raspolaganje informacijama ili kontrola pristupa informacijama
(4) "licna informacija" je svaka informacija koja se odnosi na fizicko lice koje se može direktno ili indirektno identifikovati cinjenicama kao što su, ali nisu ogranicene na, identifikacioni broj ili fizicki, mentalni, ekonomski, etnicki, vjerski, kulturni ili socijalni identitet tog lica.
(5) "nadležni javni organ" je javni organ koji ima kontrolu nad traženom informacijom, a to je javni organ koji je sacinio informaciju ili za koga je sacinjena informacija. Ako se javni organ koji je sacinio informaciju ili za koga je sacinjena informacija ne može utvrditi, onda je nadležan onaj javni organ cija je funkcija najbliža traženoj informaciji.

GLAVA II
PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo pristupa

Član 4
Svako fizicko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajucu obavezu da objavi takve informacije. Ovo pravo pristupa podliježe samo formalnim radnjama i ogranicenjima kako je utvrdeno u ovom zakonu.
Utvrdivanje izuzetka

Član 5
Izuzetak od objavljivanja tražene informacije se utvrduje samo u slucajevima kada nadležni javni organ:
(a) utvrdi izuzetak u smislu Članova 6,7 ili 8 za cijelu informaciju ili dio informacije, i
(b) odredi, nakon obavljenog ispitivanja javnog interesa u smislu Člana 9, da objavljivanje informacije nije od javnog interesa.
Izuzeci kod funkcija javnih organa

Član 6
Nadležni javni organ može da utvrdi izuzetak, u slucajevima kada se otkrivanjem informacije osnovano može ocekivati izazivanje znacajne štete po legitimne ciljeve sljedecih kategorija u Republici Srpskoj:
(a) interesi odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne bezbjednosti;
(b) sprecavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala, i
(v) zaštita procesa donošenja odluke od strane javnog organa u davanju mišljenja, savjeta ili preporuka od strane javnog organa, zaposlenog lica u javnom organu, ili svakog lica koje vrši aktivnosti za ili u ime javnog organa, a ne obuhvata cinjenicne, statisticke, naucne ili tehnicke informacije.
Izuzetak kod povjerljivih komercijalnih informacija

Član 7
Kada nadležni javni organ opravdano utvrdi da zahtjev za pristup informacijama ukljucuje povjerljive komercijalne interese trece strane, nadležni javni organ ce dopisom, po hitnom postupku, obavijestiti trecu stranu o pojedinostima zahtjeva. Dopisom se treca strana informiše o neposrednom objavljivanju informacija, osim ako treca strana, u roku od 15 dana od prijema ovog dopisa, ne odgovori u pisanoj formi da takve informacije smatra povjerljivim i navede razloge za štetu koja bi proistekla iz objavljivanja informacija. Nakon prijema takvog odgovora, nadležni javni organ ce utvrditi izuzetak.
Izuzetak kod zaštite privatnosti

Član 8
Nadležni javni organ ce utvrditi izuzetak kada opravdano utvrdi da tražene informacije ukljucuju licne interese koje se odnose na privatnost treceg lica.
Ispitivanje javnog interesa

Član 9
(1) Nadležni javni organ ce objaviti traženu informaciju, bez obzira na utvrdeni izuzetak, ako je to opravdano javnim interesom i uzeti u obzir svaku korist i svaku štetu koje mogu proisteci iz toga.
(2) U donošenjeu odluke da li je objavljivanje informacija opravdano javnim interesom, nadležni javni organ ce razmotriti okolnosti kao što su, (ali nisu ogranicene na), svako nepoštovanje zakonske obaveze, postojanje bilo kakvog prestupa, sudsku pogrešku, zloupotrebu vlasti ili nemar u obavljanju službene dužnosti, neovlašceno korišcenje javnih fondova, ili opasnost po zdravlje ili bezbjednost pojedinca, javnosti ili okoline.
(3) Ako je utvrdeno da je objavljivanje traženih informacija, koju je nadležni javni organ utvrdio kao izuzetak u smislu Člana 7 ili 8, u javnom interesu, nadležni javni organ ce dopisom obavijestiti trecu stranu da ce informacije biti objavljene po isteku roka od 15 dana od dana prijema ovog dopisa. Treca strana ce takode biti dopisom obaviještena o pravu žalbe, nadležnom organu kome se žalba podnosi, uz neophodne informacije u vezi sa obracanjem takvom organu, kao i krajnji rok i troškove za podnošenje žalbe. Treca strana ce takode dopisom biti obaviještena o pravu obracanja ombudsmanu Republike Srpske, a ovaj dopis ce sadržavati sve neophodne informacije za obracanje ovoj Kancelariji.
Razdvajanje informacija na dijelove

Član 10
Ako je dio traženih informacija utvrden kao izuzetak, nadležni javni organ ce izdvojiti takav dio i objaviti ostatak informacija, osim ako zbog ovog razdvajanja informacije nisu postale nerazumljive.

GLAVA III
POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA
Podnošenje zahtjeva

Član 11
(1) Zahtjevi za pristup informacijama se podnose onom javnom organu za kojeg podnosilac zahtjeva smatra da je nadležan.
(2) Javni organ nece ispitivati niti zahtijevati razloge opravdanosti zahtjeva.
Zahtjev za pristup informaciji mora:
(a) biti u pisanoj formi, napisan na jedan od zvanicnih jezika Bosne i Hercegovine.
(b) sadržavati dovoljno podataka u vezi sa prirodom i/ili sadržajem informacija, kako bi se omogucilo da javni organ provede redovne aktivnosti u cilju pronaleženja zahtjevanih informacija; i
(v) ukljuciti ime podnosioca zahtjeva kao i podatke za kontakte sa podnosiocem zahtjeva.
(3) Ako se zahtjev odnosi na licnu informaciju, onda zahtjev, pored ispunjavanja uslova iz stava 2 samo sacinjava fizicko lice na kojeg se zahtjev odnosi, ili zakonski zastupnik podnosioca zahtjeva ili lice kojeg je podnosilac zahtjeva ovlastio u pisanoj formi za pristup informaciji. Ako je zahtjev sacinjen od strane lica na koje se odnosi, ovo lice ce potpisati zahtjev i pokazati svoj zakonom utvrden licni dokumenat sa fotografijom. Ako je zahtjev sacinjen od strane zakonskog zastupnika podnosioca zahtjeva ili lica koje je ovlašceno za pristup informaciji, to lice ce potpisati zahtjev, pokazati svoj zakonom utvrden licni dokumenat sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju ili punomoc, kao i kopiju zakonom utvrdenog licnog dokumenta podnosioca zahtjeva.
Nemogucnost postupanja u skladu sa zahtjevom

Član 12
1. Ako javni organ nije u mogucnosti da udovolji zahtjevu zbog nedostatka formalnih uslova koji su predvideni stavom 2. i 3. Člana 11, on ce, što je prije moguce, ali najkasnije osam dana od dana prijema zahtjeva, pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva kada je takvo obavještavanje moguce, da zahtjev ne može da bude obraden iz navedenog razloga. Ovim dopisom ce obavijestiti podnosioca o mogucnosti podnošenja žalbe odredenom organu kome žalba treba da bude upucena, ukljucujuci neophodne podatke za kontakte sa takvim organom, kao i troškove i rokove za podnošenje žalbe. Dopisom ce takode podnosilac zahtjeva biti obaviješten o pravu obracanja ombudsmanu Republike Srpske, a sadržavace i sve neophodne informacije za kontakte
2. Za zahtjeve koji nisu u skladu sa Članom 11. 2. (b) obavijest iz stava (1) ce takode sadržavati sva specificna pitanja koja mogu razjasniti zahtjev, kao i kopiju vodica, u smislu Člana 20. a).
3. Dopisom predbidenim ovim Članom podnosilac zahtjeva ce biti obaviješten da ce se preinaceni zahtjev tretirati kao novi zahtjev.
Odredivanje nadležnog javnog organa

Član 13
(1) Ako javni organ koji primi zahtjev nije nadležan, on ce, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, proslijediti zahtjev nadležnom javnom organu i dopisom o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva. Zahtjev se neprosljecuje ako se u navedenom vremenskom periodu utvrdi da je tražena informacija pod kontrolom javnog organa koji je primio zahtjev, a nadležni javni organ, nakon što je obaviješten o pojedinostima ovog zahtjeva, nema prigovora da javni organ koji je primio zahtjev obradi takav zahtjev. Javni organ koji je primio zahtjev smatra se nadležnim javnim organom i i obraduje zahtjev u smislu Člana 14. ovog Zakona.
(2) Ako se ne može utvrditi sjedište nadležnog javnog organa, a u slucaju kada javni organ koji primi zahtjev ima kontrolu nad traženom informacijom , javni organ koji je primio zahtjev se smatra nadležnim javnim organom. Ako se ne može utvrditi sjedište nadležnog javnog organa, a u slucaju kada javni organ koji je primio zahtjev nema kontrolu nad traženiom informacijom, javni organ koji je primio zahtjev ce u vremenskom periodu utvrdenom u stavu (1) dopisom obavijestiti podnosioca zahtjeva da zahtjev ne može biti obraden iz ovog razloga.
Postupanje nadležnog javnog organa po prijemu zahtjeva

Član 14
(1) Po prijemu zahtjeva za pristup informaciji, nadležni javni organ preduzima sve redovne mjere da prikupi zahtijevane informacije, i razmotri sve cinjenice i okolnosti koje su znacajne za obradu zahtjeva.
(2) Ako se odobri pristup informaciji, bilo djelimicnoj ili cijeloj informaciji, nadležni javni organ dopisom o tome obavještava podnosioca zahtjeva. Dopisom se:
a) obavještava podnosilac zahtjeva o mogucnosti licnog pristupa informacijama u prostorijama nadležnog javnog organa, i
b) obavještava podnosilac zahtjeva o mogucnosti umnožavanja, procjenjenim troškovima umnožavanja, te da se umnožavanje podnosiocu zahtjeva obezbjeduje nakon izvršene uplate. Kada je umnožavanje informacije veoma složeno ili dugotrajno, umnožavanje se obezbjeduje podnosiocu zahtjeva u vrijeme koje je prihvatljivo i za podnosioca zahtjeva i za nadležan javni organ; i/ili prilaže kopija tražene informacije kada se ona obezbjeduje besplatno u smislu Člana 16. ovog Zakona.
(3) Ako se odbije pristup informaciji, bilo djelimicnoj ili cijeloj informaciji, nadležni javni organ dopisom o tome obavještava podnosioca zahtjeva. Dopis treba da:
(a) sadrži zakonski osnov za status izuzeca informacije, uz navode Članova ovog Zakona na koje se poziva, kao i sva materijalna pitanja koja su važna za odluku, što ukljucuje i uzimanje u obzir faktora javnog interesa; i
(b) obavještava podnosioca zahtjeva o pravu podnošenja žalbe, odredenom organu, a što ukljucuje neophodne podatke za kontakte sa takvim organom, krajnji rok za podnošenje žalbe kao i troškove podnošenja žalbe. Ovaj dopis upucuje podnosioca zahtjeva na pravo da se obrati Ombudsmenu Republike Srpske i sadržava neophodne podatke za kontakte sa ovom Kancelarijom.
(4) Rok za obavještenje podnosioca zahtjeva kako je utvrdeno u stavu (2) i stavu (3) ovog Člana je 15 dana od dana prijema zahtjeva. Za zahtjeve koji se obraduju u smislu Člana 7 i/ili Člana 9 (3) ovaj rok se produžava za vremenski preiod utvrden u ovim Članovima. Podnosilac zahtjeva ce dopisom, a po hitnom postupku, biti obaviješten o produženju roka kao i o razlozima za to produženje.
Jezik na kojem su informacije dostupne

Član 15
(1) Pristup informacijama bice obezbeden na jednom od zvanicnih jezika Bosne i Hercegovine, kao i na originalnom jeziku koji je razlicit od jednog od zvanicnih jezika, ako je to moguce uciniti.
(2) Nadležni javni organ nije dužan da prevodi informacije sa jednog na drugi službeni jezik u Bosni i Hercegovini.
Troškovi umnožavanja

Član 16
Javni organ ne naplacuje naknade ili takse za podnošenje zahtjeva ili za dopise u smislu ovog Zakona. Naknade se naplacuju samo za stvarni trošak umnožavanja, a utvrduje se Uputstvom Ministarstva pravde koje se donese u smislu ovog zakona. Za standardnu velicinu fotokopija, prvih deset strana se ne naplacuje.

GLAVA IV
LICNE INFORMACIJE
Pravo na izmjenu ili davanje komentara na licne informacije

Član 17
(1) Svako lice ima pravo da obezbijedi da njegove licne informacije koje su pod kontrolom javnog organa budu tacne ili, u odnosu na svrhu prikupljanja ili korišcenja informacija, da budu aktuelne, kompletne, relevantne za zakonsku namjenu zbog koje su arhivirane, te da na bilo koji drugi nacin nisu pogrešne.
(2) Nakon odobravanja pristupa licnim informacijama, podnosilac zahtjeva može postupiti u smislu stava (1), tako što podnosi:
(a) zahtjev za izmjenu. Zahtjev za izmjenu može se odbiti samo ako nadležni javni organ utvrdi da informacije na koje se zahtjev odnosi ispunjavaju uslove iz stava (1). Ako se zahtjev odbije, nadležni javni organ dopisom o tome obavještava podnosioca zahtjeva, a ovaj dopis mora ispunjavati uslove utvrdene u Članu 13 (3) (b) ovog zakona, i/ili
(b) komentar koji se dodaje na licne informacije. Komentar mora potpisati podnosilac zahtjeva, te se mora odnositi na informacije na koje se dodaje. Nadležni javni organ u roku od 15 dana od dana prijema komentara dopisom obavještava podnosioca zahtjeva da je takav komentar dodat informacijama.

GLAVA V
ODGOVORNOSTI JAVNIH ORGANA
Obaveza pomaganja

Član 18
Javni organ preduzima sve redovne mjere pomoci svakom fizickom ili pravnom licu koje traži da ostvari bilo koje pravo u smislu ovog zakona.
Službenik za informisanje

Član 19
Svaki javni organ imenuje službenika za informisanje koji obraduje zahtjeve sacinjene u skladu sa ovim zakonom. Nakon imenovanja službenika za informisanje, njegovo ime i podaci za kontakt se dostavljaju ombudsmanu Republike srpske.
Obaveza dostavljanja

Član 20
Svaki javni organ dostavlja:
(a) vodic kojim se svakom licu omogucava pristup informacijama pod kontrolom javnog organa ukljucujuci, ali nije ograniceno na, informacije potrebne za obracanje javnom organu i njegovom službeniku za informisanje, bitne elemente postupka podnošenja zahtjeva, zajedno sa uzorkom zahtjeva u pisanoj formi, informacije o kategorijama izuzetaka, postupku pristupa informacijama, troškovima umnožavanja, pristupu pravnom lijeku, i svim bitnim rokovima. Vodic takode upucuje na indeks-registar kako je utvrdeno u tacki (b), kao i na nacin pristupa registru. Vodic se dostavlja ombudsmanu Republike Srpske, svakoj javnoj i svakoj pravnoj biblioteci u Bosni i Hercegovini i kada je moguce putem Interneta, a dostupan je na zahtjev. Ovaj vodic je besplatan.
(b) indeks registar, vrstu informacija koje su pod kontrolom javnog organa, oblik u kojem su informacije na raspolaganju, kao i podatke o tome gdje se može pristupiti tim informacijama. Ovaj indeks-registar se stavlja na raspolaganje u smislu obaveza o dostavljanju, kako je utvrdeno u tacki (a) ovog Člana.
(v) statisticke podatke, po tromjesecnom izveštaju, koji se odnose ali nisu ograniceni, na broj primljenih zahtjeva, vrstu traženih informacija, utvrdene izuzetke, kao i odluke koje se donesu u toku postupka, te konacne odluke. Ovi statisticki podaci se dostavljaju Narodnoj skupštini Republike Srpske i ombudsmanu Republike Srpske, a dostupne su na zahtjev;
(g) godišnji izvještaj, u kojem se detaljno navode funkcije, politika, poslovi i organizaciona struktura i finansijski poslovi javnog organa, što ukljucuje, ali nije ograniceno, na njegov predloženi budžet i godišnji finansijski izvještaj koji sadrži detalje o ostvarenim prihodima i rashodima u prethodnoj godini. Ovaj izvještaj se dostavlja Narodnoj skupštini Republike Srpske, a dostupan je na zahtjev.

GLAVA VI
OMBUDSMEN
Ombudsmen

Član 21
Ombudsman Republike srpske obavljace svoje funcije u smislu ovog zakona, a u skladu sa njegovim mandatom i odgovornostima, kako je utvrdeno Članom II. 1. Ustava Bosne i Hercegovine i Aneksom 6. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i u skladu sa svim kasnije donesenim propisima koji regulišu njegovu nadležnost i odgovornost.
Aktivnosti ombudsmana

Član 22
U obavljanju funkcija u smislu ovog zakona, ombudsman Republike Srpske može inter alia da razmatra:
a) sacinjavanje i dostavljanje informacija, kao što su Vodici i opšte preporuke za olakšavanje provodenja i upotrebe ovog zakona;
b) ukljucivanje u godišnji izvještaj posebnog dijela koji se odnosi na njegove aktivnosti u smislu ovog zakona, i
v) predlaganje instrukcija o primjeni ovog zakona svim nadležnim ministarstvima unutar Republike srpske, u saradnji sa institucijama ombudsmana Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

GLAVA VII
ZAVRŠNE ODREDBE
Saradnja

Član 23
Svaki javni organ u Republici Srpskoj je dužan pružiti pomoc javnim organima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine kada primjena odgovarajucih zakona o slobodi informisanja zahtjeva njihovu saradnju.
Odgovornost za primjenu Zakona

Član 24
1. Vlada Republike Srpske ce, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, potpisati zajednicki dogovor sa Savjetom ministara Bosne i Hercegovine i Vladom Federacije Bosne i Hercegovine u cilju primjene Člana 23. ovoga Zakona.
2. Ministarstvo pravde preduzima sve odgovarajuce mjere, ukljucujuci, ali bez ogranicenja na donošenje Uputstva, radi obezbjedenja propisanog i efikasnog provodenja ovog zakona. Ministarstvo pravde ce, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti Uputstvo kojim se regulišu troškovi umnožavanja u smislu Člana 16. ovog Zakona.
Zakon u odnosu na druge zakone

Član 25
(1) U koliko su odredbe Zakona o državnoj upravi, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o upravnim sporovima ili drugih Zakona koji su na snazi u Republici Srpskoj u suprotnosti sa ovim Zakonom primjenjivat ce se odredbe ovog Zakona.
(2) Ovim se Zakonom ne umanjuju prava i obaveze lica koje se odnose na pristup informacijama kako je regulisano zakonima o sudskom postupku, ukljucujuci dokazni postupak, u skladu sa zakonima koji se odnose na profesionalne povlastice utvrdene zakonom, ili u skladu sa zakonima o administrativnim taksama, ukljucujuci takse za pribavljanje originalne dokumentacije, a izuzimajuci takse za podnošenje zahtjeva ili donošenja odluke.
Narocito, ovim Zakonom ne umanjuju se prava fizickog ili pravnog lica koja se odnose na podnošenje žalbe u upravnom postupku i prava na razmatranje predmeta pred sudom.
(3) Svako kršenje ovog zakona podliježe sankcijama u skladu sa Krivicnim zakonikom Republike Srpske, Zakonom o prekršajima, zakonima iz oblasti uprave, i u skladu sa drugim zakonima koji su važeci na teritoriji Republike Srpske.
(4) Zakonski akt koji se usvoji nakon ovog Zakona, a cija svrha nije izmjena ovog Zakona, nece ograniciti prava i obaveze koje su utvrdene ovim Zakonom.
Prelazne odredbe

Član 26
Svaki javni organ u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona dužan je da primijeni Član 20 (a) i (b).
Stupanje na snagu

Član 27
Ovaj zakon stupa na snagu 8 dana nakon objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske", a pocece se primjenjivati 6 (šest) mjeseci nakon stupanja na snagu.
Broj: 01-572/01
Datum; 02.05.2001. god.

PREDSJEDNIK
NARODNE SKUPŠTINE
Dr Dragan Kalinić

IZ ZAKONA I PRAVILNIKA
<< 11/2011 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930

BROJAČ POSJETA
8386